Haridus

• Aidata kaasa soojustehnikaalase hariduse tõhustamisele Eestis;
• Soojustehnikainseneride erialaste teadmiste täiendamisele kaasa aitamine, korraldades erialaseid loenguid, diskussioone, seminare, konsultatsioone, koolitusi, konverentse ja muid soojustehnikaalaseid üritusi, osaleb sellistel üritustel;
• Osaleb soojustehnikaalase põhi- ja täiendõppe korraldamises ning õppekavade hindamises ja koostamises;
• Diplomeeritud soojusenergeetikainseneri ja volitatud soojusenergeetikainseneri kutsekvalifikatsiooni omistamine;

Selts

• Teenekate soojustehnikute mälestuse tähistamine ja jäädvustamine.
• Koostöö süvendamine samasuguste seltsidega kodu- ja välismaal.
• Kogub ja levitab erialast teavet;
• Tutvustada ja propageerida soojustehnika valdkonna nüüdisaegseid saavutusi ning osaleda nende evitamisel vabariigi majanduses.

Poliitika

• Soojustehnikaalaste normdokumentide väljatöötamisel osalemine.
• Eesti energiapoliitikat kujundavate ja eriala teadus-tehnikaalast tegevust edendavate organite töös osalemine;
• Keskkonnahoidliku soojustehnika arengu soosimine Eestis;