Seoses Riigikohtu üldkogu 17.05.2021 otsusega (3-18-1432) on ajutiselt peatatud üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.
Ülaltoodud otsuse kohaselt on ettevõtlusvaldkonna eest vastutav minister jätnud määrusega kehtestamata EhS§24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks.

Vastavalt Riigikohtu üldkogu 17.05.2021 otsusele ning haldusmenetluse seaduse §-le 41 teavitab Eesti Soojustehnikainseneride Selts, et menetlus seoses esitatud taotlustega soojusenergeetikainseneri kutse saamiseks või taastõendamiseks on peatatud kuni majandus- ja taristuminister on ehitusseadustiku § 24 lg-s 4 sätestatud volitusnormi alusel kehtestanud määrusega vajalikud kvalifikatsiooninõuded.

Sel põhjusel palume  mitte esitada uusi taotlusi, kuni määrus on kehtestatud. ESTIS kutsekomisjon jätkab seisuga 15.05.2021 esitatud taotluste menetlemisega viivitamatult peale kvalifikatsiooninõuete kehtestamist.  ESTIS-el puudub täpsem info, millal minister määruse kehtestab, kuid määruse kehtestamisest ja menetluse jätkamisest teavitatakse taotlejaid viivitamatult.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohti saab lugeda:

https://majandus.postimees.ee/7259258/ministeerium-kehtestab-riigikohtu-otsuse-pohjal-ehitusvaldkonna-kvalifikatsiooninouded#_ga=2.171728552.929539756.1622193160-1209956869.1609752500

ning

https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2021/05/31/ehituse-uued-kvalifikatsiooninouded-joustuvad-kuu-aja-jooksul

Artiklitest ilmneb, et MKM arvab, et muudatus jõustub kuu aja jooksul.

 

ESTIS-e kutsekomisjon